BIP

Oferty pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

w Tychach

ogłasza nabór na stanowisko

SEKRETARZ SZKOŁY

 

1.  Wymagania niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

  d) wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym  lub ekonomicznym)  z co najmniej dwuletnim stażem pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

  e) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

2. Wymagania dodatkowe:

  a) znajomość prawa oświatowego, przepisów: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela,

  b) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

  c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

  d) umiejętność redagowania pism urzędowych,

  e) znajomość programów SIO, PABS, OSON, NABO.

  f)  umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

  g) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych RODO,

  h) dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

3. Ogólny zakres obowiązków:

  a) prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły,

  b) sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu,

  c) prowadzenie ksiąg ewidencji,

  d) sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, OKE, itp.,

  e) prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych,

  f) prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

  g) wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

  h) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

  i) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,

  b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

  c) kwestionariusz osobowy,

  d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

  e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

  f) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

  g) oświadczenie o niekaralności,

  h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  1. dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności.

  1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 3.01.2020 roku drogą elektroniczną na adres sp40@oswiata.tychy.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 7.01.2020r. osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w ustalonym terminie.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły i na stronie internetowej SP 40.

Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, dokumenty nieodebrane po 30 dniach zostaną zniszczone.

 

 

 

 

Wojciech Rerich

Dyrektor szkoły

 

 


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-12-18 20:30:07 Zmiana publikacji sp40
2 2019-06-18 21:08:09 Zmiana publikacji sp40
3 2017-11-08 19:59:44 Zmiana publikacji sp40


stronę wyświetlono 447705 razy Artykuł wyświetlony 447705 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.