BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Szkoła Podstawowa nr 40 w Tychach 
prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 

-      Akta osobowe pracowników.

-      Archiwum szkolne.

-      Arkusze ocen uczniów.

-      Dziennik biblioteki i świetlicy szkolnej.

-      Dziennik pedagoga szkolnego, logopedy.

-      Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

-      Ewidencję czasu pracy pracowników administracji i obsługi.

-      Ewidencję osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

-      Ewidencję środków trwałych i wyposażenia.

-      Ewidencję uczniów, nauczycieli i pracowników, emerytów i rencistów szkoły.

-      Ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

-      Ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły.

-      Ewidencję wydanych zaświadczeń OKE.

-      Ewidencję zwolnień lekarskich pracowników.
Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.

-      Księgę ewidencji dzieci.

-      Księgę ewidencji uczniów.

-      Księgę kontroli.

-      Księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej.

-      Księgę zarządzeń dyrektora szkoły.

-      Księgę zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

-      Listy płac pracowników.

-      Opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

-      Rejestr delegacji słuzbowych.

-      Rejestr duplikatów wydanych świadectw szkolnych.

-      Rejestr korespondencji.
Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich i uczniowskich.

-      Rejestr skarg i wniosków.

-      Rejestr wydanych kart rowerowych.

-      Rejestr wypadków uczniów.

-      Rejestr zwolnień lekarskich uczniów z wychowania fizycznego.

 
 

Wymienione rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej lub elektronicznej przez pracownika sekretariatu i są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu, to jest: 7.30-15.30.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-10-01 01:00:20 Zmiana publikacji sp40
2 2016-03-09 07:39:19 Zmiana publikacji zs9
3 2014-08-24 12:13:23 Zmiana publikacji zs9


stronę wyświetlono 5364 razy Artykuł wyświetlony 5364 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.